Kabo (zebra) and his wife (zebra) taking wedding photos in Thaba Eco Park